.

aday öğrenci fen bilgisi

Öğrenim Ücreti:

Öğrenciler, normal öğrenim süresi boyunca katkı payı ya da başka ad altında herhangi bir ücret ödemezler. (Yabancı Uyruklu öğrenciler bu hüküm dışındadır.)

Dönem uzatanların katkı payı ücreti miktarları her yıl Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenmekte olup, kayıt yenileme ve ders kayıtları öncesi ödenmesi gerekmektedir.

Programa yerleşen öğrencilerin kayıtları, okula gelerek şahsen yapılmaktadır. Şahsen gelemeyenlerin kayıtları, kanuni temsilcileri ya da noterden vekalet verilmiş şahıslar tarafından yapılmaktadır.

Ders kayıtları her yıl Güz Yarıyılı için Eylül ayında ve Bahar Yarıyılı için Şubat ayında yapılır.

Eğitim ve Öğretim Modeli:

Programın öğretim dili Türkçedir. Normal öğrenim süresi 4 yıldır (8 yarıyıl).

Müfredattaki ortak zorunlu dersler (Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) uzaktan eğitim şeklinde yapılmakta, diğer dersler örgün eğitim şeklinde yüz yüze yapılmaktadır.

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri:

Program, Burdur-Antalya karayolu 10. km üzerinde yer alan İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer almaktadır.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği:

Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan derslik ve laboratuvarlar

Program Akreditasyonları: Programın akreditasyon anlaşması yoktur.

Yurt: Öğrenciler Kredi Yurtlar kurumu bünyesinde yer alan devlet yurtlarında, Milli Eğitim Müdürlüğü denetimindeki özel yurtlarda veya özel statüdeki stüdyo daireler, apart veya kiralık evlerde de konaklama imkanına sahiptirler.

Yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması:

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık (İngilizce) eğitimi, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, Fakültemize ayrılan kontenjan doğrultusunda verilmektedir. Öğrenciler ilk kayıt esnasında hazırlık okuma taleplerini bildirebilirler.

Kısmi Zamanlı Öğrenci:

Hangi birimde ne kadar kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, birimlerin ihtiyaçları, çalıştırma gerekçeleri, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile birimlerin yerine getirmek zorunda oldukları görevler, birimlerin özelliği, insan kaynakları ihtiyacı ile kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma maliyeti ve bütçe imkânları dikkate alınarak, hangi birimde, hangi sayıda, kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı “Yürütme Kurulu’nca belirlenir ve Daire Başkanlığınca Rektörlük Makamının onayına sunulur.

Öğle Yemeği Yardımı Verilmesi:

Her eğitim–öğretim yılı başında, Öğrenci işleri Daire Başkanlığınca bildirilen kayıtlı öğrenci sayıları geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46. maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak (9.madde hariç) okulların öğrenci sayılarının %1 oranında belirlenerek maddi imkânı yeterli olmayan ücretsiz yemek yardımı verilecek öğrenci sayısı, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. 

Ayrıca; milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler, özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler; anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler talep ettikleri takdirde değerlendirmeye tabi tutulmaksızın doğrudan yemek yardımından faydalanabilir.

Burs:

5102 sayılı kanun gereği ÖSYM Kılavuzundaki öğrenci kontenjanlarının %1’i üniversitelere burs kontenjanı olarak ayrılmaktadır. Ayrıca diğer kurumlar tarafından öğrencilere sağlanan burs imkanları da Fakülte web sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla öğrencilere duyurulur.

MAKÜ Kariyer Okulu:

MAKÜ Kariyer Okulu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir birimdir. Öğrencinin kariyer yapmayı düşündüğü alanın psikometrik ölçümler ve kariyer danışmanlığı eşliğinde belirlenerek öğrencilere bu kariyer alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve bilişim teknolojileri alanındaki yetkinlikleri kazandırmaya yönelik bir eğitim programıdır.

Merkezin amacı; öğrenci ve mezunların kişilik özellikleri, yetenekleri, becerileri ve mesleki ilgileri ile uyumlu kariyer planı oluşturmalarına yardımcı olmak; potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak; kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak; kariyer gelişimlerini izlemek ve iş hayatına atılmalarına yardımcı olmak; böylelikle ülkenin maddi kaynaklarının verimli kullanımına ve beşeri sermayesinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

MAKÜ Kariyer Okuluna kabul edilen öğrencilerden, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen eğitimleri tamamlayan ve kariyer alanı ile uyumlu etkinliklere (konferans, söyleşi, panel, teknik gezi, çalıştay vb.) katılım sağlayanlara tüm gelişim sürecini belgeleyen MAKÜ Kariyer Okulu Diploması verilir. MAKÜ Kariyer Okulu kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere ve kariyer etkinliklerine katılan öğrencilere, tamamlanan her eğitime veya etkinliğe ilişkin Merkez onaylı resmi katılım belgesi veya başarı sertifikası verilir. Başarı sertifikası veya katılım belgesi basılı veya elektronik ortamda düzenlenebilir.

Aday Öğrenciler