.

Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin Görevleri

MAKÜ Eğitim Fakültesi Birim Kalite Komisyonu; 18/12/2018 tarih ve 340/24 sayılı senato kararı ile uygulama koyulan “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kalite Yönergesi, Dördüncü Bölüm, Birim Kalite Komisyonunun Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri” kapsamında şu şekilde belirlenmiştir: 

Birim Kalite Komisyonunun Oluşumu

MADDE 9- (1) Birim Kalite Komisyonu, akademik birimlerde birim kurulunun, idari birimlerde birim yöneticisinin belirleyeceği en az üç üyeden oluşur.

(2) Görevlendirilen üyeler kendi aralarından görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Birim Kalite Sorumlusunu seçer. Birim Kalite Sorumlusu Birim Kalite Komisyonunun başkanıdır.

(3) Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye birim kurulu/yöneticisi tarafından yeniden görevlendirilebilir. Komisyon üyeleri arasında herhangi bir nedenle eksilme olması halinde eksilen üye için bir ay içinde görevlendirme yapılır.

(4) Akademik birimlerde, komisyonda idari süreçlerden sorumlu en az bir idari personel yer alır.

(5) Öğrencisi olan birimlerde en az bir öğrenci komisyonda yer alır.

Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 10- (1) Birim Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır:

a) Birim Kalite Komisyonu Birim Kalite Sorumlusunun başkanlığında ve çağrısı üzerine her akademik yılda en az iki kez toplanır.

b) Toplantı gündemi, tarihi ve yeri komisyon başkanı tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.

c) Birim Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

Fakülte Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları

(1) Fakülte stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları fakülte yönetim onayına sunmak,
(2) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu Üniversite’nin internet sayfasında kamuoyuna duyurmak,
(3) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek,
(4) Her yıl periyodik olarak, bir sonraki takvim yılı başına kadar, kendi yıllık iç değerlendirme raporunu, periyodik gözden geçirme sonuçlarını dikkate alarak, bir sonraki takvim yılı için iş takvimini, iyileştirme eylem planlarını oluşturmak ve yürütmek,
(5) Çalışmalarında ve raporlamalarında fakülte düzeyinde standardı sağlamak için bölümlerden gelen verileri raporlaştırmak,
(6) İç ve dış değerlendirme raporlarında ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmaktır.

Kalite Alt Komisyonlarının Görevleri

(1) Eğitim ve Öğretim Kalite Alt Komisyonunun Görevleri;
a) Fakülte akademik birimlerindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili uygulamaları takip etmek ve uygulama sonuçlarını izlemek,
b)Fakülte Kalite Komisyonunun yönlendirmesinde eğitim-öğretim alanı itibarı ile iç değerlendirme, çevre değerlendirmesi ve kurum değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,
c) Programların eğitim amaçları ve kazanımları ile ilgili değerlendirme çalışmaları yapmak,
ç) Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,
d) Öğrencinin kabulü ve gelişimi, tanınma ve sertifikalandırma süreçlerine ilişkin çalışmalar yapmak,
e) Fakültenin eğitim-öğretim sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve eğitim-öğretimin hedeflerine ulaşılmasına ilişkin eğitim-öğretim kadrosunun yeterliliği ile ilgili çalışmalar yapmak,
f) Fakültenin eğitim-öğretim etkinliğini artıracak öğrenme ortamının (Derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, atölye, klinik, laboratuvar, uygulama alanları, sergi alanları, bireysel çalışma alanı vb.) yeterliliğini ve uygunluğunu araştırmak,
g) İç paydaşlar (Öğrenci ve çalışanlar) ile dış paydaşların (İşveren, iş dünyası, meslek örgütü temsilcileri, mezunlar vb.) sürece katılımı sağlanarak her yıl programların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesini yapmak ve güncelleme veya iyileştirmeler için planlamalar yapmak,
ğ) Akademik birimlerin eğitim-öğretim ile ilgili ölçülebilir nitelikteki hedefleri, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerinin belirlenmesini ve bunların periyodik olarak gözden geçirilmesini sağlamak,
h) Eğitim ve öğretim süreçleri, ders program ve yükleri, eğitim öğretim programlarının etkinliği, öğrenci katılımı ve memnuniyeti başta olmak üzere öğrencilerin kalite ve performansları ile ilgili çalışmaları yapmak,
ı) İç ve dış değerlendirme raporlarında eğitim-öğretim ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmaktır. 

(2) Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonunun Görevleri;
a) Fakülte araştırma stratejilerini, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşma yolları ile ilgili çalışmalar yapmak,
b) Fakültenin fiziki ve teknik altyapısı doğrultusunda araştırma kaynaklarının belirlenmesi, kullanımı ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak,
c) Fakültenin araştırma kadrosunun yetkinliği, gelişimi ve sürdürülebilirliği konusunda çalışmalar yapmak,
ç) Fakültenin araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
d) Değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmeye yönelik çalışmalar yapmak,
e) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yayımlamak,
f) İç ve dış değerlendirme raporlarında araştırma-geliştirme ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmaktır.

(3) Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonunun Görevleri;
a) Fakülte risk değerlendirme ve iç kontrol sistemine ilişkin çalışmalar yapmak,
b) Fakültenin misyon ve hedeflerine ulaşma çabaları doğrultusunda yönetişim ve organizasyonel süreçler ve faaliyetler üzerine çalışmalar yapmak,
c) Fakültenin yönetim ve idari birimlerinin yapılanmasına ilişkin değerlendirme çalışmaları yapmak,
ç) Fakültenin insan kaynakları ve insan kaynakları yönetimine ilişkin değerlendirme çalışmaları yapmak,
d) Fakültenin mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetler için etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin çalışmalar yapmak,
e) İdari personelin kurumsal çalışmalara katılımı ve memnuniyeti ile ilgili çalışmalar yapmak,
f) Yönetimin etkinliği ve hesap verilebilirliği kapsamında kurum kalite güvencesi sisteminin özelliklerinin belirlenmesi, verimliliğinin ölçülmesi ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,
g) Fakültenin iç ve dış paydaşları bilgilendirme süreçlerini tasarlamak,
h) İç ve dış değerlendirme raporlarında yönetim sistemi ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme çalışmaları yapmaktır. 

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları